Részvényesi jogokTisztelettel köszöntjük a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseit!

 
 
A következő sorokban részvényeseink jogairól olvashatnak. A FuturAqua Nyrt. számára kiemelt jelentőségű feladat a részvényesi érték megteremtése és maximalizálása, amellyel összhangban tulajdonosaink értékes jogosítványokkal rendelkeznek. E jogok két nagy csoportba oszthatók:
 
  1. A társaság ásványvízkészletével kapcsolatos részvényesi jogok: Tisztelt Részvényeseink figyelmébe ajánljuk társaságunk Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) programját, amely a részvényes „vízvételi” jogának felhasználását, széleskörű hasznosítását helyezi új dimenzióba. A WaterSharing Mozgalom keretében részvényenként és évente egy liter természetes ásványvizet vehetnek át részvényeseink, egy jelképes, önköltségi áron. Ezzel kapcsolatban a Nyrt. igazgatóságának határozata ad majd részletes iránymutatást.
  2. Általános, a jogszabályok által nyújtott részvényesi jogok – erről részletesen az alábbiakban olvashat.
 
 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek jogai
 

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.  Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette.

 
A közgyűlés napirendjének kiegészítése:
 

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára az Alapszabály 6.4. pontjának rendelkezései megfelelően irányadók.

 
Részesedés a nyereségből (osztalékjog):
 

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

 
Információ kérése:
 

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthet.

 

Meghatalmazás:
 
A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
 
 
 
Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:
 
Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
 
Közös tulajdonban lévő részvények:
 
A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.
 
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
 
A részvényes a fenti jogok gyakorlására a részvény vagy az arról kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.