A részvénykönyvTudnivalók a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvénykönyvéről.

 
A részvénytársaságunk igazgatósága a részvényeseinkről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő:


·        nevét (cégét),
·        lakóhelyét (székhelyét),
·        részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
·        és egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.
 
A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
 
A törvény rendelkezése alapján nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
a) az, aki így rendelkezett;
b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
A részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést. A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.
 
A FuturAqua Nyrt. dematerializált részvényeivel kapcsolatos tudnivalók:


Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

A FuturAqua Nyrt. dematerializált részvényeinek esetében a részvényes adatainak - ide nem értve az alapszabályban meghatározott adatokat - a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.
 
Betekintés a részvénykönyvbe:


A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.